Welkom bij

Wereldwinkel Son en Breugel

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Wereldwinkel Son en Breugel

 RSIN

 9273372

 Vestigingsadres

 Nieuwstraat 10A, 5691 AC, Son en Breugel

 Telefoonnummer

 0499-490160

 E-mail adres

wwsonenbreugel@gmail.com

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkels zijn tot eind 2019 aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel Son en Breugel bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Son en Breugel  vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het deelnemen aan Wereldwinkels.Nu

Financiering

Middelen worden verworven uit de winkelverkoop.

Beheer van het vermogen

Spaarrekeningen bij plaatselijke banken

Besteding van  het vermogen

Vermogen is bedoeld om ook op langere termijn de winkel in stand te houden zelfs wanneer de inkomsten onvoldoende zijn om de exploitatie sluitend te maken.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Voorzitter: dhr. Zwart,

secretaris: mw. van Bruxvoort

penningmeester: mw. Tielemans

bestuurslid: mw van Lonkhuyzen 

bestuurslid: dhr. Wits

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Son en Breugel heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. 

Verslag

 

Activiteitenverslag Wereldwinkel Son en Breugel 2019

De activiteiten in 2019 zijn een voortzetting van de werkwijze van de afgelopen jaren. De resultaten geven aan dat we nog steeds teruggang zien in onze omzet maar we in vergelijking met collega's het niet zo slecht doen. Het zoeken naar meer omzet zal onze aandacht moeten blijven hebben. Wereldwinkel Son en Breugel neemt per 1-1-2020 deel aan het platform Wereldwinkels.Nu.

Ook in 2019 is het weer gelukt om voldoende vrijwilligers te vinden om de winkel draaiende te houden en openingstijden te hebben die gelijk liggen aan wat in het dorp gewoon is. Via het vrijwilligerssteunpunt en via ons eigen netwerk melden zich gelukkig regelmatig nieuwe medewerkers aan. We blijven zoeken naar manieren om ook jonge mensen als winkelmedewerker aan ons te binden.

Het bestuur heeft volgens schema vergaderd.

Financiële huishouding

         
                     
                                      Exploitatierekening        
         
    2018   2019
Omzet     €  52.615    €  50.782
         
Inkoop    €  32.301    €  31.278
         
Brutomarge    €  20.314    €  19.505
         
   Personele kosten    €    1.275    €    1.129
   Winkelkosten    €    3.526    €    3.550
   Bankkosten    €       284    €       306
   Huisvesting    €  12.640    €  12.652
   Verzekeringen    €       273    €      275
   Verkoopkosten    €       657    €      768
   Contributies & fee FairSupport    €    2.984    €    1.698
   Algemene kosten    €         10-    €       165
           
Totaal kosten    €  21.629    €  20.542
         
Bedrijfsresultaat    €    1.315-    €    1.037-
Vrijval voorziening exploitatie     €       550    €         -
Giften- Bijzondere baten/ niet inb.deb.    €        69-    €       486-
Rente    €         16    €         20
RESULTAAT     €       817-    €     1503-

                                               
Balans                  
                                                                  31/12/2018                              31/12/2019
Activa                    
                    

Vaste Activa                                                €      -                                     €       528

Lening aan LVWW                                    €    1.000                                 €    -
                    

Liquide middelen                                        € 42.158                                 €  41.124
                    
                    

Transitoria-debiteuren                                 €   1.069                                 €      422
                    
                    
 Voorraad                                                     € 18.737                                €  18.752
                    
                    
                    
                    
TOTAAL ACTIVA                                      € 62.964                               €  60.827
                    
Passiva                    
                    
Eigen vermogen               € 54.344                                  € 53.526
Toevoeging 2018-2019   €       817-                                 €   1.503-

Eigen vermogen 31 december                     € 53.526                                    € 52.023
                    
Voorziening herinrichting                           €   5.945                                     €   5.945

Voorziening niet inb.deb.                            €       -                                        €      -
                    
Transitoria-crediteuren                                €  3.492                                     €   2.859
                    
                    
                    
TOTAAL PASSIVA                                      € 62.964                                   € 60.827